Warning: Creating default object from empty value in /home2/armani66/public_html/cv-de-natnekke.info/wp-content/themes/canvas/functions/admin-hooks.php on line 160

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT C.V. ” DE NATNEKKE “  WERMDURP.

ARTIKEL 1. HET BESTUUR:

1.Het bestuur draagt zorg voor een goede voortgang binnen de vereniging
2. Het bestuur stelt een activiteitenprogramma op, dat de goedkeuring behoeft van de leden van de Raad van
Elf. Tijd en plaats van samenkomst voor het afwerken van dit programma wordt door het bestuur bepaald en
tijdig medegedeeld.
3. Het bestuur zorgt ervoor dat mensen, welke zich bedanken als lid van de Raad van Elf(senaat), hofdames,
hofnar of als bestuurslid, alsmede de prins carnaval, op de mogelijkheid worden gewezen om
senator te worden.
4. Het bestuur stelt algemene gedragsregels op voor de Prins carnaval, leden van de Raad van Elf(senaat),
hofnar, adjudant en het de hofdames. De algemene gedragsregels zijn opgenomen in de
zogenaamde gedragscode RvE.

ARTIKEL 2. TAKEN BESTUURSLEDEN:

1.Tot de taak van de voorzitter behoren:

a. Het toezien op de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
b. Het waken over de belangen van de vereniging.
c. In spoedeisende gevallen, het nemen van die maatregelen, samen met één van de andere leden van het
dagelijks bestuur, of bij diens afwezigheid, met een ander bestuurslid, die hij nodig acht in het belang
van de vereniging.
d. Het leiden van de door de vereniging georganiseerde activiteiten en festiviteiten, voor zover het bestuur
deze niet heeft gedelegeerd aan een andere functionaris en/of commissie.

2.Tot de taak van de secretaris behoren:

a. De behandeling van de correspondentie, voor zover niet de geldmiddelen betreffende.
b. Het oproepen van de leden voor de vergaderingen of andere activiteiten.
c. Het houden van aantekening van de genomen besluiten op de vergaderingen.

3. Tot de taak van de penningmeester behoren:

a. Het bijhouden van het kas – en bankboek.
b. De behandeling van de correspondentie, betreffende de geldmiddelen.
c. Het innen van de contributie.
d. Het jaarlijks opmaken van een verslag van de stand van zaken aangaande de gelden van de vereniging
en een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN LEDEN RAAD VAN ELF(Senaat):

De leden van de Raad van Elf(senaat) zijn verplicht:

a. Mee te werken bij de organisatie van de door de vereniging geplande activiteiten en festiviteiten
b. Tijdig – en indien nodig in uniform – aanwezig zijn voor deelname aan de vooraf verplicht gestelde
activiteiten en festiviteiten.
c. Zich zodanig te gedragen voor, tijdens en na bedoelde activiteiten e.d. als de goede naam vereist, waarbij de
gedragscode RvE nageleefd wordt.
d. Eendrachtig samen te werken met het bestuur om de goede geest in de vereniging na te streven.
e. Deelname van dorpsgenoten aan de optocht en andere carnavaleske activiteiten die door de vereniging
georganiseerd worden, te stimuleren.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN LEDEN:

De leden van de vereniging zijn verplicht om alle medewerking te verlenen om het prins carnaval mogelijk te
maken, te kunnen regeren zoals deze functie vereist, voor een goede sfeervolle en gepaste carnavalsviering.

ARTIKEL 5. GELDELIJKE BIJDRAGE:

Huishoudelijk Reglement C.V. ” De NATNEKKE ”

1. Bij activiteiten allerlei aard kan besloten worden om een geldelijke bijdrage te vragen aan alle deelnemers
aan deze activiteit.
2. De hoogte van deze bijdrage wordt in onderling overleg samengesteld. Een der deelnemers neemt het
beheer op zich en legt hierover verantwoording af.

ARTIKEL 6. HET PRINSENPALEIS:

1. De algemene vergadering bepaalt in welke lokaliteit het prinsenpaleis van de vereniging is gevestigd.
2. Vergaderingen worden bij voorkeur gehouden in het paleis.
3. Indien niet anders vermeldt, komt de Raad van Elf bijeen in het paleis alvorens deel te nemen een
activiteiten e.d. Ook wordt de Raad van Elf na bedoelde activiteiten weer ontbonden in het paleis.

ARTIKEL 7. DE PRINSENCOMMISSIE:

1. De prinsencommissie kiest de prins carnaval voor de duur van één seizoen.
2. Elk afzonderlijk lid van de prinsencommissie dient zich te houden aan de regels/voorwaarden die opgenomen
zijn in het prinsen commissiereglement.
3. De Raad van Elf en het bestuur wijzen schriftelijk, d.m.v. gesloten stembriefjes, kandidaten aan voor de
prinsverkiezing.
4. Ten aanzien van de prinsverkiezing zijn de leden stipte geheimhouding verplicht te betrachten.
5. De prins carnaval mag, met instemming van de prinsencommissie, één adjudant zelf benoemen, voor de
periode vanaf het uitroepen tot en met het aftreden van de prins carnaval. Deze adjudant hoeft géén lid van
het bestuur of Raad van Elf te zijn.
6. De prinsencommissie brengt de prins carnaval en de door de prins carnaval benoemde adjudant, op de
hoogte van de gangbare gedragsregels van de C.V. “De Natnekke ” en van het prinsen commissiereglement.
7. De prinsencommissie wijst de aftredende prins carnaval op de mogelijkheid, om na zijn aftreden senator te
worden.

ARTIKEL 8. DE OPTOCHTCOMMISSIE:

1. Het bestuur benoemt een optochtcommissie. Deze commissie regelt de inschrijving van de deelnemers aan
de optocht, de volgorde – en de route van de optocht.
2. De optochtcommissie benoemt uit hun midden een voorzitter.
3. De optochtcommissie benoemt een jury en een juryvoorzitter. De jury beoordeelt naar beste kunnen de
deelnemende wagens, kleine en grote groepen en andere deelnemers naar originaliteit, schoonheid,
afwerking, gedrag en houding.
4. Het bestuur bepaalt de prijzen welke de jury toekent aan de deelnemers.
5. Het bestuur bepaalt ook de tijd en plaats van uitreiking van de prijzen.
6. Het bestuur zorgt voor voldoende muziek in de optocht.

ARTIKEL 9. DE BONTE AVOND COMMISSIE:

1. Het bestuur benoemt een Bonte Avond Commissie welke tot taak heeft:
a. Zoveel mogelijk mensen te stimuleren om met zang, muziek, dans, sketch, buut, voordracht e.d. deel te
nemen aan de jaarlijkse Bonte Avond.
b. De deelnemers(sters) aan de Bonte Avond daarbij verder zoveel mogelijk te begeleiden.
c. De deelnemers (sters) tijdig op de hoogte te brengen van het Bonte Avond programma, welke de
goedkeuring van het bestuur verdient.
d. Te zorgen voor die benodigdheden, welke voor een goede uitvoering van het programma noodzakelijk
zijn, zulks met goedkeuring van het bestuur.
2. De commissie bestaat uit minimaal drie personen van wie minimaal 1 bestuurslid.

ARTIKEL 10. GEDRAGSCODE SENATOREN:

1. De senatoren stellen zich tot taak, in bijzondere mate de belangen van de vereniging te behartigen. De
manier, waarop zij die belangen behartigen alsook de inhoud en de vormgeving, heeft de goedkeuring nodig
van het bestuur.
2. De senatoren kunnen hun taak uitvoeren door:
a. Actief deel te nemen aan de Bonte Avond.
b. Het organiseren van de carnavalsmis.
c. Deelname aan de prinsenreceptie.
d. Het toekennen van de “Gouden Natnekke” medaille.
e. Het in stand houden van de vriendschap onderling.
3. De senatoren benoemen één of meerdere contactpersonen die zich aangaande de taak van de senatoren in
verbinding stellen met het bestuur van C.V. “De Natnekke”.

ARTIKEL 11. BENOEMING SENATOREN

Met in acht name van de voorwaarden die hieraan gesteld zijn zoals opgenomen zijn in artikel 9 van de statuten.
De officiële benoeming tot senator geschiedt op de datum van de opening van het seizoen, met uitzondering van:
a. de Prins carnaval, die direct na zijn aftreden benoemd kan worden
b. betreffende persoon verhinderd is op de datum van de opening van het seizoen.

ARTIKEL 12. DE GOUDEN NATNEKKE MEDAILLE:

1. Jaarlijks kan de Gouden Natnekke Medaille toegekend worden aan een persoon, een vereniging, stichting,
organisatie of instelling, welke zich in bijzonder mate verdienstelijk heeft gemaakt voor de Wermdurpse
gemeenschap.
2. De senatoren kennen deze medaille toe. Hiertoe benoemen zij een commissie die bestaat uit minimaal 3
personen en maximaal 5 personen. Een bestuurslid heeft zitting in deze commissie
3. Alvorens een besluit te nemen, peilt de commissie de gevoelens van de overige senatoren, betreffende deze
eventuele toekenning.
4. De commissieleden zijn verplicht strikte geheimhouding betreffende deze verkiezing, te betrachten.

ARTIKEL 13. De HOFDAMES:

1. De hofdames hebben tot taak waar nodig, om op charmante wijze de festiviteiten en activiteiten van de
vereniging op te luisteren door de prins carnaval en Raad van Elf te begeleiden.
2. Zonder toestemming van het bestuur is het verboden, dat de hofdames elders optreden.
3. De hofdames worden geacht, zich te houden aan de gedragsregels die opgenomen zijn in het
hofdamereglement. De hofdames commissie dient ervoor zorg te dragen, dat de hofdames van
dit reglement in kennis gesteld wordt.

ARTIKEL 14. De NATNEKKE ADJUDANTE SYNDICAAT

1. De Natnekke Adjudanten Syndicaat (’t Klubke) heeft als doelstelling een aantal keren gedurende het
carnavalsseizoen op een ludieke wijze van zich te laten horen.
2. Adjudanten van de prins carnaval van CV “De Natnekke” worden direct na hun aftreden als adjudant,
automatisch lid van ’t Klubke.
3. Als lid van ’t Klubke is men tevens lid van de vereniging en kan men tevens lid zijn van de Raad van Elf of de
Senatoren.
4. De vereniging heeft géén verplichtingen jegens ’t Klubke.
5. De regels voor toekenning van een verenigingsmedaille in verband met een jubileum, zoals opgenomen in
artikel 16 van dit reglement, zijn niet van toepassing op leden van ’t Klubke.
6. Voor leden van ’t Klubke gelden geen voorschriften aangaande de kleding en versierselen.

ARTIKEL 15. KLEDING EN VERSIERSELEN

1:Bestuur en Raad van Elf:

a. De kleding voor een lid van het bestuur, adjudant en/of lid van de Raad van Elf bestaat uit een zwarte
pantalon, zwarte colbert, wit hemd en zwarte schoenen. Voor het hemd en de schoenen dient het lid zelf
te zorgen, waarbij de kosten voor rekening van het lid zelf komen. Voor de aanschaf van de pantalon en
het colbert ontvangt elk lid een vergoeding van 50% van de aanschafkosten vanuit de kas van de
vereniging.
Voor een bestuurslid kan van de kledingvoorschriften afgeweken worden, indien het een bestuurslid
betreft, welke géén actief deel uitmaakt van de Raad van Elf.

b. Elk lid van het bestuur en/of lid van de Raad van Elf komt 1 keer per 5 jaar na aanschaf van de
pantalon/colbert zoals bedoeld onder a, in aanmerking voor een vergoeding van 50% van de
aanschafkosten van een nieuwe pantalon en colbert.

c. De versierselen voor een lid van het bestuur en/of lid van de Raad van Elf, bestaan uit een muts,
verenigingsmedaille, sjaal en verenigingsspeldje. De versierselen worden éénmalig door de
vereniging aan elk lid beschikbaar gesteld bij de benoeming.

d. Bij verlies en/of kapot gaan van versierselen, welke niet te wijten is aan slijtage, kunnen leden deze
tegen betaling van de kosten aan de vereniging, opnieuw verkregen worden. Bij verlies en/of kapot gaan
van versierselen als gevolg van aantoonbare slijtage, worden de versierselen door de vereniging opnieuw
beschikbaar gesteld.

e. De versierselen blijven te allen tijde eigendom van de vereniging en dienen op verzoek van de
vereniging weer ingeleverd te worden, indien:
- een lid van het bestuur en/of Raad van Elf zich bedankt voor de vereniging en hij naar de vereniging
aangegeven heeft, niet als senator verder te willen gaan;
- het lidmaatschap van een lid van het bestuur en/of Raad van Elf door opzegging namens de
vereniging of ontzetting eindigt.

2. Hofdames en hofnar:

a. De kleding en versierselen voor de Hofdames en de hofnar worden door de vereniging
beschikbaar gesteld.

b. Bij verlies en/of kapot gaan van kleding en/of worden deze op kosten van de vereniging opnieuw
beschikbaar gesteld, mits er sprake is van nalatigheid en/of aantoonbare schuld.

c. De kleding en versierselen blijven te allen tijde eigendom van de vereniging en dienen op verzoek van
de vereniging weer ingeleverd te worden.

3. Prins carnaval:

a. De kleding van de prins carnaval bestaat uit een wit colbert, zwarte pantalon, zwart hemd en zwarte
schoenen. Voor de schoenen dient de prins carnaval zelf zorg te dragen, waarbij de kosten voor rekening
van de prins zelf komen. De overige genoemde zaken worden door/namens de vereniging beschikbaar
gesteld.

b. De versierselen van de prins carnaval bestaan uit een muts, veren, wit strikje, verenigingsmedaille,
scepter en de prinsenketting. De versierselen worden eenmalig door de vereniging beschikbaar gesteld.

c. Bij verlies en/of kapot gaan van versierselen, welke niet te wijten is aan slijtage, kan de prins carnaval
deze tegen betaling van de kosten aan de vereniging, opnieuw verkrijgen. Bij verlies en/of kapot gaan
van versierselen als gevolg van aantoonbare slijtage, worden de versierselen door de vereniging opnieuw
beschikbaar gesteld.

d. De versierselen, met uitzondering van verenigingsmedaille en wit strikje, blijven te allen tijde eigendom
van de vereniging en dienen bij het aftreden van de prins carnaval weer ingeleverd te worden.

4. Senatoren:

a. De kleding en de versierselen van de senatoren bestaat uit een zwarte pantalon, zwarte colbert, wit
hemd, zwarte schoenen, verenigingsmedaille, zwart strikje en senatorenmuts. De senator dient, met
uitzondering van de senatorenmuts, zelf zorg te dragen voor de genoemde kleding/versierselen.

b. Voor senatrices bestaan geen specifieke kledingvoorschriften. Als versiersel dragen deze de bij de
benoeming uitgereikte herkenningsmedaille.

c. De senatorenmuts/herkenningsmedaille wordt bij de benoeming tot senator of senatrice uitgereikt door
de vereniging. De kosten van de senatorenmuts worden voor 50% door de vereniging vergoed en de
overige 50% komen voor rekening van de senator zelf.

d. Bij verlies en/of kapot gaan van versierselen, kunnen deze tegen betaling van de aanschafkosten aan de
vereniging, opnieuw verkregen worden.

ARTIKEL 16. TOEKENNING VERENIGINGSMEDAILLE I.V.M. JUBILEA:

1.In-actieve verenigingsmedaille:

a. De in-actieve verenigingsmedaille wordt uitgereikt aan senatoren/senatrices die x maal 11 jaren (11, 22,
33, 44 etc) lid zijn van de vereniging.

b. De medaille bestaat uit het verenigingslogo met de vermelding van het aantal jubileumjaren.

c. De jubileumdatum c.q. de toekenning van de verenigingsmedaille vindt plaats op basis van het aantal
geregistreerde lidmaatschapsjaren, geteld vanaf de datum van het actieve lidmaatschap van de
vereniging, plus x maal 11 jaar (11, 22, 33, 44 etc).

d. De onderscheiding wordt door de vorst en de prins carnaval uitgereikt tijdens de opening van het
carnavalsseizoen. Indien men tijdens de opening van het seizoen verhinderd is, dan wordt de
verenigingsmedaille uitgereikt tijdens een andere activiteit van de vereniging, bij voorkeur tijdens de
prinsenreceptie.
2.Direct-actieve verenigingsmedaille:

a. De direct-actieve verenigingsmedaille wordt uitgereikt aan leden van de Raad van Elf en/of
bestuursleden die x maal 11 jaren (11, 22, 33 etc) lid zijn van het bestuur en/of de Raad van Elf.

b. De medaille bestaat uit een speciaal ontwerp in de vorm van het aantal jubileumjaren, dat men lid is van
de vereniging.

c. De toekenning van de verenigingsmedaille vindt plaats op basis van het aantal geregistreerde actieve
lidmaatschapsjaren, geteld vanaf de datum van het actieve lidmaatschap van de vereniging, plus x maal
11 jaar (11, 22, 33, 44 etc).

d. De onderscheiding wordt door de vorst en de prins carnaval uitgereikt op carnavalsdinsdag.

ARTIKEL 17. TOEKENNING BCL-MEDAILLE I.V.M. JUBILEA:

1. Deze onderscheiding wordt uitgereikt door de vertegenwoordiger(s) van de B.C.L. aan personen van het
Bestuur en/of Raad van Elf, welke 11, 22, 33 of meer jaren lid zijn van het Bestuur of R.v.E.

2. De secretaris dient hiertoe voor 15 oktober een aanvraag in bij het B.C.L. bestuur.

3. De uitreiking van de B.C.L.-medaille geschiedt bij voorkeur tijdens de prinsenreceptie.

ARTIKEL 18. TOEKENNING MEDAILLE VAN VERDIENSTE:

1. Zilveren medaille van verdienste:

a. De zilveren medaille van verdienste wordt uitgereikt aan personen, niet zijnde actieve leden van de Raad
van Elf of bestuur, die zich op enigerlei wijze zéér verdienstelijk gemaakt hebben voor de
carnavalsvereniging.

b. De toekenning van de zilveren medaille van verdienste vindt plaats door het bestuur.

c. De onderscheiding wordt door de vorst en de prins carnaval uitgereikt tijdens de opening van het
carnavalsseizoen.

2. Gouden medaille van verdienste:

a. De gouden medaille van verdienste wordt uitgereikt aan personen, zijnde actieve leden van de Raad van
Elf of bestuur, die zich op enigerlei wijze zéér verdienstelijk gemaakt hebben voor de
carnavalsvereniging.

b. Voor een gouden medaille van verdienste komt men in aanmerking indien:
- 8 jaar of langer bestuurslid geweest is
- 12 jaar of langer lid van de Raad van Elf is geweest en gedurende dezelfde periode tevens zitting
heeft gehad in één of meerdere commissies binnen de vereniging
- In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.

c. De toekenning van de gouden medaille van verdienste vindt plaats door het bestuur.
d. De onderscheiding wordt door de vorst en de prins carnaval uitgereikt op de algemene ledenvergadering
of op carnavalsdinsdag.

ARTIKEL 19. TOEKENNING ERELIDMEDAILLE /BENOEMING ERELEDEN:

1. Voor toekenning van de erelidmedaille c.q. benoeming tot erelid van de vereniging komt iemand in
aanmerking, indien deze zich op enigerlei wijze zéér verdienstelijk gemaakt heeft voor de vereniging.

2. Voor een erelidmedaille c.q. benoeming tot erelid komt men in aanmerking, indien een persoon:
a. 15 jaar of langer bestuurslid geweest is

b. 20 jaar of langer lid van de Raad van Elf is geweest en gedurende dezelfde periode tevens zitting heeft
gehad in één of meerdere commissies binnen de vereniging

c. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.
3. De toekenning van de erelidmedaille c.q. de benoeming tot erelid van de vereniging vindt plaats door de
algemene vergadering, op voordracht van het bestuur.

ARTIKEL 20. DIVERSEN:

1.De vereniging is lid van de Bond van Carnavalsverenigingen van (Nog aan te melden)
.
2. De vereniging sluit een W.A. verzekering af.

 

Voorzitter : Frank van Zon
Secretaris : Gerard (Geert) Kramer
Penningmeester : Rogier van Balgooi

Dit Huishoudelijk Regelement is Opgesteld op 21/01/2012 door bovengenoemd Bestuur

Contact informatie

E-mail         : info@cv-de-natnekke.info
Website     : http://cv-de-natnekke.info/
Twitter      : https://twitter.com/#!/CVdeNatnekke
Facebook : http://www.facebook.com/pages/CV-de-Natnekke/201203076641975

No comments yet.

Leave a Reply